Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Sociálna psychológia

Prof. Mgr. Peter Halama, PhD.
1) Odlišné fungovanie položiek v psychometrickom hodnotení meracích nástrojov
2) Socio-kultúrne aspekty úrovne bazálnych osobnostných čŕt v slovenskej populácii

Doc. PhDr. Eva Naništová, CSc.

1) Koncept domova a zmysel života
2) Životná spokojnosť a single životný štýl
3) Špecifiká logoterapeutickej intervencie u onkologických pacientov
4) Voľná téma