Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie
15.3.2017

Veľká ozdoba Uhorska. Aj tak nazývali Mateja Bela. Vďaka jeho rozsiahlemu dielu sa nám zachovali informácie o našich dejinách. Jedným z Belových výrazných textov je Historicko-zemepisný poznatok o súvekom Uhorsku, ktorý v skratke nazývame aj Notíciami. Časť z týchto Notícií prekladajú aj na Katedre klasických jazykov na Filzofickej fakulte Trnavskej univerzity. Martin Jurčo oslovil prekladateľku Eriku Juríkovú. 

13.3.2017

Dňa 1. marca 2017 sa na Filozofickej fakulte TU v Trnave uskutočnil  7. ročník doktorandskej vedeckej konferencie Doctorandorum dies 2017. Vedenie Filozofickej fakulty TU tak opäť ponúklo doktorandom dennej i externej formy priestor na vzájomnú prezentáciu dosiahnutých výsledkov výskumu.  Vedeckú konferenciu otvorila prodekanka pre vedu, výskum a edičnú činnosť doc. PhDr. Zuzana Lopatková, PhD. Prednáškový blok otvoril prof. Mgr. Peter Halama, PhD. so svojou prednáškou "Veda na križovatke? Súvislosti replikačnej krízy v sociálnych (a iných) vedách". Následne vystúpila Mgr. Beáta Košťálová zo SAIA, n. o, ktorá prítomných informovala o štipendiách na výskumné pobyty v zahraničí. Ďalej na podujatí vystúpili samotní študenti doktorandského štúdia, a to troch akreditovaných študijných programov:  Slovenské dejiny, Klasická archeológia a Sociálna psychológia. Tento rok na podujatí aktívne vystúpil aj zahraničný hosť Robert Mieczkowski, MA z Univerzity kardinála Štefana Višinského vo Varšave. Vďaka disciplinovanej pripravenosti účastníkov sa celá vedecká konferencia niesla v duchu podnetnej diskusie, ktorá sa prirodzene rozvinula po odznení každého príspevku. Záverom chceme poďakovať všetkým, ktorí organizačne, ale aj svojou účasťou podporili toto príjemné vedecké podujatie.

9.3.2017

Pri príležitosti Dňa výskumu rakoviny 7. marca 2017 bola na pôde Kúpeľov Bojnice predstavená platforma SSS21 - Slovak Smart Spa for 21 century. Cieľom platformy je zvyšovanie kvality života odliečených onkologických pacientov

6.3.2017

Prečo má čoraz väčšiu podporu človek, ktorý sa otvorene hlási k odkazu Jozefa Tisa? Prečo Slovákom neprekáža jeho minulosť? Na tieto a ďalšie otázky odpovedal politológ Tomáš Zálešák z Trnavskej univerzity.

23.2.2017

Členom AIESEC znamená byť súčasťou medzinárodnej komunity mladých ľudí, ktorí sa chcú neustále zlepšovať. Nadobudneš osobnostný rast, ujasníš si priority a spoznáš iné kultúry a to všetko na jednom miese.Stanov si svoje ciele do budúcnosti, zlepši si svoje prezentačné zručnosti a zbav sa trémy z vystupovania pred verejnosťou. AIESEC organizácia funguje vo viac ako 120 krajinách. Budeš mať preto možnosť stretnúť mnohých mladých ľudí, ktorí chcú taktiež prispeť k pozitívnej zmene v našej spoločnoasti.

Pridaj sa k nám a začni s AIESEC priberať na skúsenostiach!

Viac info. Na stránke www.aiesec.sk/clenstvo