Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie
1.6.2017

Filozofická fakulta TU v Trnave otvára druhé kolo prijímacieho konania na bakalársky (1.), magisterský (2.) stupeň štúdia vo všetkých odboroch okrem psychológie. Prihlášky možno zasielať do 15. 8. 2017. Podmienky prijatia na štúdium sú identické s podmienkami z prvého kola.  

 

22.5.2017

Okrúhle výročia významných udalostí bývajú spravidla dobrou príležitosťou nielen na ich pripomenutie, ale tiež aj na zhodnotenie z pohľadu historickej vedy. V roku 2017 ubehne pol tisícročia od symbolického začiatku reformácie – zverejnenia povestných 95 téz nemeckého augustiniánskeho mnícha Martina Luthera. Práve toto výročie využila Katedra histórie FF TU v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied a Slovenskou historickou spoločnosťou na uskutočnenie vedeckej konferencie o reformácii a jej dôsledkoch na Slovensku, ktorá sa konala v dňoch 2. – 4. mája 2017 na pôde Filozofickej fakulty TU pod taktovkou prof. M. Kohútovej. Historici, umenovedci, literárni vedci, pamiatkári a teológovia zo Slovenska a Čiech hľadali spoločné odpovede na rôzne otázky dotýkajúce sa témy konferencie v časovej chronológii od stredoveku (predreformačná atmosféra), cez 16. a 17. storočie (šírenie reformácie, rekatolizácie) až po 20. storočie (prenasledovanie evanjelických denominácií). V priebehu troch rokovacích dní odznelo nielen množstvo zaujímavých príspevkov, ale k pozitívnym výsledkom konferencie prispeli aj diskusné príspevky poslucháčov, či kuloárne debaty všetkých zúčastnených. Všetko to sa zaiste premietne do pripravovaných publikačných výstupov.

4.5.2017

Štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová dňa 4. mája 2017 navštívila akademickú pôdu Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity. Na prijatí rektorom univerzity prof. doc. JUDr. Marekom Šmidom, PhD. a dekanom Filozofickej fakulty prof. PhDr. Milanom Katunincom, PhD. Diskutovali o otázkach pripravovanej reformy školstva na Slovensku z pohľadu vysokých škôl. Predmetom rozhovoru boli možnosti dosahovania kvality vysokoškolského štúdia v kontexte pripravovaného legislatívneho návrhu zákona o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania. Jednou z tém bola aj dôležitosť prepojenia humanitných vied a vedeckého výskumu. Prijatia štátnej tajomníčky sa zúčastnil i vedúci Katedry politológie Mgr. Marcel Martinkovič, PhD. Prítomní vyzdvihli dôležitosť výučby predmetov, ktoré majú za cieľ oboznámiť poslucháčov politológie na Slovensku o totalitárnych politických ideológiách a i takýmto spôsobom prispievať k predchádzaniu vzniku extrémizmu a radikalizmu v spoločnost

4.4.2017

Katedra etiky a morálnej filozofie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave pod vedením a gesciou prof. ThDr. Heleny Hrehovej, PhD. usporiadala 30. marca 2017 medzinárodné vedecké kolokvium pod názvom Obraz človeka v sociálnych vedách, ktoré na pôde fakulty bádateľským záujmom účastníkov otvorilo témy vzťahov a vzájomných prienikov etiky a antropológie. Kolokvium poctil svojou účasťou dekan Filozofickej fakulty TU prof. PhDr. Milan Katuninec, PhD., ktorý predniesol v úvode konania slávnostný príhovor, v ktorom vyzdvihol historický význam Trnavskej univerzity v dejinách vzdelávania na Slovensku, nezastupiteľného miesta artistickej fakulty v systéme univerzitnej edukácie, ako aj význam formačného potenciálu etiky v skladbe študijných programov filozofického poznania na fakulte. Prof. Dr. Hrehová privítala v mene usporiadateľskej katedry prednášajúcich účastníkov kolokvia, poslucháčov štúdia i ďalších hostí a zaželala im vzájomne plodné a zmyslom naplnené sympózijné zdieľanie. Doc. PhDr. Jaromír Feber, CSc. v úvodnom príhovore uviedol, že vedecké kolokvium je súčasťou riešenia grantovej úlohy VEGA č. 1/0375/16, pričom zdôraznil, že redakčnou radou kolokvia akceptované štúdie účastníkov budú publikované v recenzovanom zborníku katedry.  

V dopoludňajšej časti kolokvia vystúpili významní hostia s plenárnymi prednáškami a následnou plodnou diskusiou. Prof. Božidara Turzonovová sa zaoberala problematikou obrazu človeka v mediálnej kultúre, pričom upozornila na negatívne psycho-sociálne dôsledky agresívneho sveta médií predovšetkým na detského recipienta. Venovala sa analýze mediálneho smogu, ktorý atakuje mladých ľudí, ako aj aktuálnej diagnostike tzv. digitálnej demencie. Prof. Ryszard Moń z Varšavskej univerzity sa zameral na otázky vzťahu etiky a axiológie, normativity a relacionality personálnych vzťahov a vymedzeniu úlohy etiky v sociálnych vedách so zameraním na Styczeňovo dielo. Inšpirujúcemu mysleniu Jacquesa Maritaina a Nikolaja Berďajeva sa venovala vo svojej prednáške prof. Helena Hrehová, ktorá zároveň upozornila na nové chápanie multikulturalizmu v diele amerického profesora B. Faya. Vo svojom vystúpení upozornila na aktuálny význam perspektivizmu, ako aj na to, že spravodlivou spoločnosťou môže byť jedine tá, ktorá zdôrazňuje a v praxi chráni dôstojnosť ľudskej osoby, na čom sa zhodnú Berďajev, Maritain i Faye. Doc. Andrzej Kobyłinski z Varšavy otvoril na kolokviu tému postavenia človeka v sociálno-politickej evolúcii transformácie krajín strednej a východnej Európy od postkomunizmu k liberalizmu s dôrazom na význam solidarity a chápania spravodlivosti v diele Johna Rawlsa. Doc. Jaromír Feber sa vo svojom vystúpení venoval vymedzeniu a následnej aplikácii metodologických východísk v antropológii s dôrazom na ruské filozofické myslenie. Doc. Alžbeta Dufferová akcentovala význam ekumenického prístupu v prostredí kresťanskej antropológie a upozornila na inšpirácie protestantskej etiky pre katolicizmus a ortodoxiu. V popoludňajšom rokovaní kolokvia vystúpili asistenti, doktorandi i absolventi katedry s témami týkajúcimi sa problematiky sociálnej etiky (Dr. Vadíková), politickej filozofie (doktorandka Mgr. Rejewska), vzťahu literárnej fikcie a morálnej skúsenosti (doktorand Mgr. Papierski), aplikácii filozofickej koncepcie vizuality v praxi sociálneho pracovníka (Dr. Gliganič), obrazu človeka v klasickej britskej vkusovej škole (Mgr. Bartíková), morálno-právnym dilemám vrcholového športu (doktorandka Mgr. Šimková-Machová), etickej reflexii v prostredí liberálnej demokracie (doktorandka Mgr. Puškelová), obrazu človeka v súčasnej inštitucionálnej edukácie (Mgr. Vurčíková) a odkazom antropológie do sveta pomáhajúcich profesií vo filozofickom odkaze Jana Patočku (Dr. Rusnák).

Organizátorom a účastníkom medzinárodného vedeckého kolokvia katedry etiky sa podarilo vytvoriť agapický priestor skutočného symposion, ktorý sa stal miestom poznania, porozumenia i vzájomne podnetnej kritickej reflexie.

16.3.2017

V dňoch 10.-11. marca 2017 sa v priestoroch Filozofickej fakulty TU v Trnave uskutočnil 3. ročník medzinárodnej študentskej filozofickej konferencie Hereditas. Hereditas (teda dedičstvo) je na Slovensku jedinou filozofickou konferenciou svojho druhu, ktorá umožňuje účasť bakalárskym a magisterským študentom filozofie. Novinkou tohto ročníka bolo otvorenie konferencie aj pre tretí stupeň štúdia a teda aj bohaté zastúpenie doktorandov. Opäť sme mali tú česť privítať na pôde našej fakulty slovenských, ale aj zahraničných študentov, tentoraz z Prahy, Olomouca, Pardubíc, Ostravy, Banskej Bystrice, Košíc, Bratislavy a oboch trnavských univerzít. Cieľom konferencie je ponúknuť študentom príležitosť verejne predstaviť výskum svojej práce prostredníctvom konferenčného príspevku a obhájiť svoje argumenty vo verejnej diskusii. Konferencia nebola tematicky obmedzená, čo vytvorilo priestor pre bohatú diverzitu filozoficky relevantných tém. Publikum sa mohlo tešiť na príspevky z oblasti dejín filozofie, analytickej filozofie, fenomenológie, logiky, etiky či sociálnej filozofie s interdisciplinárnym presahom. Hereditas však nie je iba o vedeckej práci, ale aj o zoznamovaní študentov a budovaní a utužovaní dobrých vzťahov medzi univerzitami, k čomu dopomohli neformálne stretnutia a uvoľnené diskusie mimo univerzitných priestorov.