Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie
26.6.2017

Katedra histórie Filozofickej fakulty a Pedagogická fakulta Trnavskej univerzityotvárajú nový študijný programučiteľstvo histórie v kombináciiso slovenským jazykom, anglickým jazykom, matematikou a biológiouŠtúdium histórie sa v bakalárskom stupni zameriava na prehľad historických procesov formujúcich ľudskú civilizáciu od jej počiatkov po súčasnosť. Zároveň budú prebiehať špeciálne kurzy a semináre zamerané na rôzne aspekty historického vývoja. Absolvent bakalárskeho stupňa študijného programu učiteľstvo histórie v kombinácii nadobudne nielen faktografickú istotu v ľudských dejinách, ale zároveň aj privonia k základným remeselným zručnostiam historika-vedca. Magisterský stupeň programu prehlbuje študentove znalosti a pomocou seminárov ukazuje nuansy historikovej práce a sprevádza jeho dielňou.

17.6.2017

Pedag. fakulta v spolupráci Katedrou klasických jazykov FF TU v Trnave otvára nový študijný program učiteľstvo Latinského jazyka v kombinácii (slovenský jazyk, anglický jazyk, biológia, matematika).

17.6.2017

Vo štvrtok, dňa 15. júna 2017 udelí prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD., rektor Trnavskej univerzity v Trnave, titul ,,doctor honoris causa“ Dr. h. c. prof. PhDr. Richardovi Marsinovi, DrSc., významnému slovenskému historikovi a vedcovi za celoživotné dielo, nášmu vzácnemu kolegovi, ktorý zásadným spôsobom zasiahol do rozvoja historických disciplín na Slovensku.

14.6.2017

Na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Pezinku bola kapucínovi a vysokoškolskému pedagógovi Filozofickej fakulty doc. Ladislavovi Tkáčikovi udelená pri príležitosti 370. výročia udelenia výsad slobodného kráľovského mesta Pezinku „Cena Jozefa Ľudovíta Holubyho“ za „mimoriadne knižné dielo, akým je publikácia Priestor, miesto, kláštor“. Uvedená cena sa udeľuje občanom, ktorí „sa mimoriadnym spôsobom zaslúžili o jeho reprezentáciu a dobré meno v oblasti vedy, vzdelávania, kultúry a športu“. Slávnostné odovzdanie ocenení sa uskutočnilo v stredu 14. júna 2017 vo veľkej sále Domu kultúry v Pezinku. — Kniha „Priestor, miesto, kláštor“ sprvu analyzuje a interpretuje fenomenologické prístupy k architektúre a bývaniu, následne skúma a analyzuje historické súvislosti vzniku kapucínskej historickej architektúry a staviteľstva a v závere skúma konkrétny priestor – kapucínsky kláštor v Pezinku, kde sa kapucíni usídlili v roku 1674 – prvý kláštor kapucínov založený v Uhorsku. Slovami autora: „Človek je tak, že býva, či natoľko, nakoľko býva. Bývanie je totiž základným ľudským bytostným rysom. Žiaľ, bytnosť bývania nám zostáva skrytá, zastretá a zabudnutá natoľko, nakoľko náš pohľad lipne výlučne na geometrických, utilitárnych či estetických možnostiach zastavaného priestoru. Bytnosť vecí sa často ani nedostane k slovu. Je teda na mieste spytovať sa na to či, ako a do akej miery architektúra, aj kapucínska architektúra a historický kláštor v Pezinku ako konkrétny priestor a miesto opatrujú existenciálne súvislosti ľudského života.“ Kniha sa snaží zodpovedať práve túto univerzálne ľudskú a zásadnú otázku.

8.6.2017

Podvečer v utorok 6. júna 2017 sa vďaka láskavej záštite pani riaditeľky Univerzitnej knižnice Trnavskej univerzity PhDr. Zuzany Martinkovičovej, katedrám klasických jazykov a filozofie jej Filozofickej fakulty a Slovenskej jednoty klasických filológov v jej priestoroch za hojnej účasti hostí uskutočnila prezentácia troch nových kníh: Publikácie klasickej filologičky Dr. Kataríny Karabovej „Básnicka zbierka Františka Babaia Ungariae Reges“ (Trnava: Filozofická fakulta TU, 2016, 204 s., ISBN 978-80-8082-977-3), bilingválnej „Antológie z diel profesorov filozofie pôsobiacich na historickej Trnavskej univerzite (1635 – 1777)“ (Krakow: Spolok Slovákov v Poľsku - Filozofická fakulta TU, 2016, 168 s., ISBN 978-83-7490-886-3), ktorej editormi boli Dr. Katarína Karabová a filozof prof. Andrej Démuth a nového bilingválneho vydania štvrtého zväzku „Notícií“ Mateja Bela „Turčianska stolica“ (Čadca: Kysucké múzeum v Čadci, 2016, 418 s., ISBN 978-80-89751-15-0), ktoré preložila klasická filologička doc. Erika Juríková. Pri všetkých týchto dielach ide nepochybne o významné vedecké práce. V prípade prvých dvoch ide o sprístupnenie myšlienkového a kultúrneho dedičstva historickej Trnavskej univerzity a v prípade štvrtého zväzku diela Mateja Bela konečne o vydanie, ktoré zodpovedá štandardom súčasného vedeckého diskurzu. Príjemné posedenie pri nových knihách otvorila riaditeľka Univerzitnej knižnice, hostí privítali aj rektor univerzity prof. Marek Šmíd a dekan Filozofickej fakulty prof. Milan Katuninec. Krátko sa o dejinách a vedeckých zámeroch Katedry klasických jazykov rozhovoril jej zakladateľ prof. Daniel Škoviera a následne sa slova ujali autori. Spomedzi vzácnych hostí radno spomenúť zoológa a muzeológa Dr. Branislava Matouška, ktorý participoval na „Antológii“ a novom preklade Belových „Notícií“ v pozícii vedeckého konzultanta. Príjemná diskusia hostí a autorov pokračovala neformálne ešte dlho po ukončení oficiálneho programu.

 

 

Ladislav Tkáčik