Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Etika a morálna filozofia

prof. ThDr. Mgr. Helena Hrehová, PhD.
1. Pochopenie “dokonalého dobra” vo filozofii N. O. Losského
2. Slavjanofilské idey v ruskej filozofii a ich odraz v aktuálnom povedomí Slovákov.  
3. Juvenilná justícia a novodobé otroctvo v kultúre 21. storočia (Príčiny a východiská)

doc. PhDr Jaromír Feber, CSc.

1.  Antropologické téma ve slovenské a české filozofii po roce 1990
2.  Hodnotové základy současné demokracie
3.  Tematizace problému "zla" v etické teorii
 
doc. Theol.Dr. Alžbeta Dufferová, PhD.
1. Tretí spôsob kresťanského ponímania dejín podľa Carla Schmitta a jeho etický prínos.

PhDr. Eva Orbanová, PhD. (školiteľ-konzultant)
1. Expresívny individualizmus ako postmoderný konštrukt
2. Aktuálne metamorfózy rodiny a ich eticko-esenciálna problematika
3. Adioforizácia ako aktuálna etická výzva