Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie
24.9.2017

Ako je už zvykom na katedre dejín a teórie umenia, aj tento rok sa na konci letných prázdnin konala Exkurzia kunsthistorikov po Slovensku, pod vedením Ing. arch. Ivana Gojdiča. Nej sa ako povinnej súčasti štúdia zúčastnili druháci, ale tiež staršie ročník, študenti univerzity tretieho veku a aj niekoľkí absolventi. Program bol mimoriadne bohatý. Dôkazom toho je aj fakt, že sme navštívili bezmála 40 lokalít. Tento rok boli našim cieľom tri regióny a to Žitný ostrov, stredoslovenské banské mestá a Gemer. O výklad pri návšteve jednotlivých pamiatok sa postarali sami študenti, ktorí mali poctivo pripravené referáty. Tie po architektonicko-historickej stránke doplnil výklad Ing. arch. Ivana Gojdiča a po umelecko-historickej zasa výklad nášho absolventa Mgr. Petra Megyešiho, PhD. Medzi najhodnotnejšie zážitky určite patrí návšteva kostola sv. Mikuláša v Podunajských Biskupiciach, kde sme mali možnosť prezrieť si reštaurovanie nástenných malieb priamo v procese aj  s výkladom a nahliadnuť do mimoriadneho krovu z 15. storočia, v ktorom sú zamurované kamenné kvádre s rímskymi nápismi. Tiež stojí za spomenutie návšteva bývalého kláštorného kostola Nanebovzatia Panny Márie a rotundy Dvanástich apoštolov v Bíni, obe z obdobia okolo roku 1200. I keď išlo o exkurziu po Slovensku, vyšli sme aj kúsok do zahraničia, na maďarskú stranu nábrežia Dunaja, do mesta Komárom, kde sme navštívili Monoštorskú pevnosť z druhej polovice 19. storočia. Nevyhýbali sme sa ani novším objektom, pričom sme navštívili niekoľko kostolov z 20. a 21. storočia, napr. Dudince, Lovinobaňa a Liptovské Sliače. Mimo jednotlivých pamiatok boli súčasťou exkurzie aj mnohé mestá ako Modra, Banská Štiavnica, Revúca či Banská Bystrica, kde sme študovali ich urbanizmus a vlastný vývoj. Výnimočných miest a pamiatok sme videli a zažili skutočne neúrekom, no spomenúť ich všetky, by si vyžadovalo výrazne obšírnejší text. Dôležité je však dodať, že okrem umenia a architektúry Slovenska sme spoznali aj krásu a atmosféru mnohých miest, odkiaľ sme si neodniesli iba vedomosti, ale taktiež mnoho úsmevných a príjemných spomienok.

Bc. Adrián Kobetič

21.9.2017

Dňa  20. septembra 2017 sa na pôde Trnavskej univerzity, v aule Pazmaneum,  konalo vedecké sympózium Andrej Radlinský - v službe viery a vedy, venované 200. výročiu jeho narodenia. Organizátormi podujatia boli Spolok svätého Vojtecha a Trnavská univerzita.Sympózium sa začalo slávnostnou svätou omšou v Katedrále Jána Krstiteľa, ktorú celebroval trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch. Prednáškovú časť programu otvoril svojím príspevkom riaditeľ Spolku svätého Vojtecha Ivan Šulík, ktorý predstavil Andreja Radlinského ako muža konceptu a vízie. Za Trnavskú univerzitu vystúpila so svojou prednáškou Zuzana Lopatková z Filozofickej fakulty, ktorá vo svojom príspevku predstavila redaktorskú a vydavateľskú prácu Andreja Radlinského. Rektor Pápežského slovenského kolégia sv. Cyrila a Metoda v Ríme Pavol Zvara detailne priblížil Radlinského najvýznamnejšie dielo Nábožné výlevy. Na záver sympózia si prítomní pozreli filmový dokument Andrej Radlinský, ktorý pri príležitosti tohto jubilea pripravila RTVS.

21.9.2017

Mgr. Katarína Karabová, PhD., z katedry klasických jazykov FF počas prednášky vo veži v rámci DEKD 2017 v Trnave prezentovala známe osobnosti Trnavy a historickej Trnavskej univerzity na pozadí diela jezuitského básnika Františka Babaia. Poslucháči tak mali možnosť sa prostredníctvom veršov stretnúť s výraznými postavami trnavskej histórie spätými s univerzitou v 17. a 18. storočí. Odzneli epigramatické portréty takých osobností, akými boli zakladateľ univerzity Peter Pázmaň, niekdajší dekan filozofickej fakulty Štefan Katona, historici Karol Wagner, Štefan Kaprinai, Juraj Pray, či filozofi Ján Ivančič, Anton Revický a Ján Krstiteľ Horváth. Okrem slávnych a významných profesorov sa prednášajúca venovala aj trnavským pamätihodnostiam, ktoré boli v básnickej zbierke spomínané v niekoľkých epigramoch.

19.9.2017

Na chorvátskom ostrove Pašman sa od 2.do 9. septembra 2017 uskutočnila Letná škola podvodnej archeológie. Nadviazala na minuloročný workshop a vznikla aj vďaka medzinárodnej iniciatíve Katedry klasickej archeológie FF TU v Trnave. Okrem slovenských študentov pod vedením Dr. M. Daňovej sa na nej zúčastnili aj kolegovia zo Slovenska, Slovinska, Nemecka a Albánska. Pod vedením profesorky Ireny Radić Rossi pripravili letnú školu kolegovia z Zadarskej univerzity, Inštitútu ARS NAUTICA a potápačského centra FOKA. Jej súčasťou bola séria odborných prednášok o metodike, špecifikách archeologického výskumu pod vodou, a jeho vývoji, ktoré boli demonštrované na štúdiách z rôznych častí chorvátskeho pobrežia. Nadobudnuté informácie si účastníci mohli následne overovať priamo v praxi.

 

Letná škola bola príjemným, aj keď náročným spôsobom ako sa bližšie zoznámiť s metódami archeológie pod vodou. Cieľom katedry klasickej archeológie je podobnú aktivitu zopakovať aj budúci rok a motivovať tak študentov i absolventov s potápačskou kvalifikáciou k lepšiemu spoznaniu metód tejto špecifickej časti archeológie. V súvislosti s tým katedra plánuje vytvoriť tím odborníkov schopný podobné výskumy samostatne realizovať aj na Slovensku.

Fotografie: MD, Archív AdriaS Project

 

16.9.2017

Prof. ThDr. Mgr. Helena Hrehová, PhD., vedúca katedry etiky a morálnej filozofie na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave sa zúčastní v dňoch 27. až 29. 9. 2017 na V. medzinárodnej vedeckej konferencii na tému "Slovanská idea v histórii a v súčasnosti" pri príležitosti 150. výročia Slovanského zjazdu na Sankt-Peterburgskej štátnej univerzite. Na konferencii vystúpi 95 prednášajúcich z takmer všetkých slovanských krajín. Prof. H. Hrehová vystúpi 27. septembra 2017 dopoludnia v programe plenárneho zasadania s prednáškou: "Slovanská vzájomnosť v minulosti a v aktuálnom myslení Slovanov strednej Európy. Prínos V. S. Solovjova a  Tomáša Špidlíka."